ls 对文件进行排序

ls 命令提供了大量的选项来根据不同条件对文件进行排序。这里记录一下,方便查询。

按名称从小到大排序

ls 本身默认输出就是按文件名称进行排序

ls

按文件大小从大到小排序

ls -S

按文件修改时间从新到旧排序

ls -t

按文件最后访问时间从新到旧排序

ls -ut

按文件创建时间从新到旧排序

ls -Ut

按文件扩展名从小到大排序

ls -X

逆排序

ls 命令添加选项 -r 即可按原顺序进行逆排序

比如按文件大小从小到大排序可以执行

ls -Sr